Kurumsal

Yönetim İlkeleri

Gökbil için Kalite şirket Yönetim İlkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ilkeler müşterilerimize güvenilir bir hizmet verebilmemizin teminatıdır. Gökbil, emniyet ve sunduğu hizmetlerin kalitesinden asla taviz vermeyeceğini taahhüt etmektedir.

Kalite

Gökbil, dökme sıvı kimyasal ve gıda ürünlerinin taşıma ve depolamacılığında;
Müşterilerine maliyet avantajı sağlayan, yeni teknolojiler ile donatılmış ekipman ve bilgi ile uzmanlaşmış çalışanları birlikteliğinde, çevreye duyarlı, yüksek seviyede emniyete haiz çözümler üreterek hizmet veren sektöründeki lider kuruluşlardan biri olmak amacıyla;

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) felsefesine uygun olarak entegre edilmiş bir iş modeli ile tüm faaliyetlerini gerçekleştirecektir.
 • Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerini, satış öncesi ve sonrası teknik destek ile güçlendirerek hizmet kalitesini tam zamanında, eksiksiz ve sürekli kılabilmek için çalışmalar yapacaktır.
 • Hizmetleri gerçekleştirirken ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyacaktır.
 • ISO 9001 standartlarına uygun olarak, tüm prosesleri denetleyecek, iyileştirecek ve bu sayede çalışanlarının kalite bilincini sürekli güncel kılacaktır.
 • Çalışanlarını düzenli eğitimler ile destekleyecek ve onlara sağlık ve güvenlik açısından uygun, sürekli denetimlerle iyileştirilen seçkin bir ortam hazırlayacaktır.
 • İş Ortakları ve Servis Sağlayıcıları ile birlikte, karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışacaktır.
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları ile kalite ve verimliğini arttıracaktır.

İş Ahlakı İlkeleri

Bu İş Ahlakı İlkeleri bildirgesi, Gökbil Nakliyat Depolama Lojistik San ve Dış Tic A.Ş, ki bundan sonra Gökbil olarak anılacaktır, aitttir. 

Bu İş Ahlakı İlkeleri, hem kendi bünyemizdeki hem de üçüncü taraflarla faaliyetlerimizi yürütürken takip edeceğimiz esasları ve kuralları içermektedir.

Bu İlkelerin amacı, herkesin davranışları dolayısı ile oluşan sorumluluğunun farkında olmasını sağlamaktır.

Gökbil, ticari faaliyetlerini sorumluluklarının farkında olarak yürütmeyi taahhüt eder.Bu, öncelikle Gökbil`in paydaşları ile dürüst ve doğru bir ilişki kuracağı ve Gökbil`in faaliyetlerinde uluslararası, ulusal ve yerel yasa ve düzenlemelere tamamen uyacağı anlamına gelmektedir.

Bu ilkeler, şirketimizin KSEÇ (Kalite Emniyet Sağlık Çevre), Emniyet ve KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) politikalarını tamamlayıcı niteliktedir.

Genel

İnsan Hakları
Genel kabul görmüş insan haklarına saygı duyarız.

Çocuk İstihdamı ve Angarya
Çocuk istihdamı ve her türlü zorla çalıştırma (angarya) yöntemini reddederiz.

Ayrımcılık
Gökbil hiçbir şekilde ırk, cinsiyet, etnik geçmiş, yaş, din, cinsiyet, cinsel tercih veya sakatlık temelindeki ayrımcılıktan suçu işlemeyecektir.

Adil Çalıştırma
Gökbil, ulusal standartlara uygun, adil ve güvenilir bir işveren olarak davranır. Toplu iş sözleşmesi ve diğer hükümlere riayet eder. Personelini farklılaşan, mücadele gerektiren işler ve eğitimlerini sağlayarak geliştirir.

Emniyet ve Sağlık
Personeline emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar ve kazaları önlemek için azami gayreti gösterir. Gerekli araç-gereçlerin yerleştirilmesi ve yaralanmaları, hastalık, meslek hastalıkları ve maddi hasarları önlemeye yönelik önlemlerin uygulanması da dahil olmak üzere, en güncel emniyet düzenlemelerine uyum sağlanır.

Mahrem veri ve bilgiler
Tüm çalışanların verilerine uluslararası mahremiyet yasalarına uygun olarak muamele edilir.

Çalışanlarımız

Toplum içi Davranış
Çalışanlarımız firmamızın yüzü, yansımasıdır. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza her zaman nazik, saygılı ve hizmetlerine nazır olacağız.

Seçme Özgürlüğü
Gökbil`de, çalışanlar Gökbil’de çalışmaya zorunlu tutulmaz. Çalışanlar, yapmak istedikleri işi serbestçe seçme hakkına sahiptirler ve ayrıca kanun ve kurallara uygun olarak iş akdlerini serbestçe sona erdirme özgürlüğüne de sahiptirler.

Teşekkül Özgürlüğü
Çalışanlarımızın, çalışma sözleşmelerine ve yerel yasalarda izin verilen ölçüde ve bunlarla uyumlu olarak örgütlenme, çalışma örgütlerine üye olma, temsilci atama ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı duyuyoruz. Bir temsilci aracılığıyla iç istişare ve teşekkül kurulması teşvik edilir.

Mahrem veri ve bilgiler
Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili tüm veriler ve bilgiler mahremiyet içerisinde saklanır.

Zorbalık ve Taciz
Zorbalık ve taciz konusunda hangi biçimde (saldırgan davranış, cinsel taciz, fiziksel şiddet, sözlü şiddet vb) olursa olsun sıfır müsamaha ilkesi uygularız. Çalışanlar isterse, anonim olarak Yönetim Kuruluna şikayetlerini iletebilirler.

Çevre

Çevre Mevzuatı
Gökbil, çevrenin korunmasına ilişkin tüm hükümlerin takipçisidir.

Atık
Atıkların işlenmesi, depolanması, taşınması, yeniden kullanılması ve atılması izler. Bu süreç, yürürlükteki kanunlara ve düzenlemeler uygun olarak takip edilir ve yerine getirilir.

Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Doğal Kaynaklardan tasarruf
Gökbil work to reduce any possible negative environmental impact while carrying out its activities. An active policy is being pursued with regard to sustainable business structure. We make this policy concrete by investing in modern equipment that complies with European standards as well as continuous attention to fuel consumption. Gökbil, faaliyetleri sırasında oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri azaltmaya çalışır. Sürdürülebilir iş yapısı için faal bir politika izler. Bu politika, yakıt tüketimi de gözönüne alınarak Avrupa standartlarına uygun, modern ekipmanlara yatırım yapılarak somutlaştırılır. Çalışanlarımız da, bu amaca uygun gösterilen hedeflere ulaşılması çabalarına faal olarak katılırlar.

İş Etikleri

Bilginin Aleniyeti
Gökbil, iş yapısı, mali durumu ve işletme performansına ilişkin bilgileri, ilgili mevzuat ve geleneksel iş teamüllerine uygun olarak zamanında temin eder.

Rekabet ve Adi Ticaret Teamülleri
İcraatlarımızı dürüst ve eksiksiz yerine getiririz. Etik dışı veya kanuna aykırı yollarla değil, başarılarımız ile öne geçmek isteriz.
Tüm müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve çalışanlarımıza adil davranılır. Hile, mahrem bilgilerin suistimali veya gerçeklerin çarptırılması gibi kanun ve ahlak dışılıklara izin verilmez.

Piyasa İşleyişi
Meslek erbablarımızla müşterilerimize halel getirecek herhangi bir fiyat ayarlaması veya başkaca anlaşma yapmayız. Müşterilerimize ancak daha iyi hizmet sunmak için meslek erbabımızla şeffaf ve gerekçeleri izah edilebilir ölçülerde birlikte çalışırız.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
Gökbil, fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve kurumsal casusluktan imtina eder.

Yolsuzluk, İrtikap ve Zimmet
Kurumumuz dahilinde her nevi yolsuzluk, irtikap, rüşvet, zimmet, hırsızlık ve kara para aklamayı redderiz.

Armağanlar
Azami 200 Türk Lirası bedeline kadar olan armağan verilmesine ve kabulüne izin verilir. Bu tür armağanların etki altına alma veya rüşvet amaçlı olmadığı öngörülür. Nakit veya nakte çevrilebilecek hiç bir armağan teklif edilemez veya kabul edilemez.

Mefaat çatışmasından kaçınma
Kişisel veya ferdi finansal çıkarların şirketimizin veya ortaklarının çıkarlarıyla çatışabileceği faaliyetlerden kaçınılır.

Compliance with the code of conduct

Vazifeler
Gökbil yönetimi, yöneticileri ve çalışanları bu İş Ahlaki İlkelerine uyum içinde olmakla mükelleftirler. Yönetim, ilgili içerik ve bunların anlamlarını etkin şekilde anlaşılmasını sağlar.
Tüm çalışanların, kanun ve/veya iç tüzük ihlalleri de dahil olmak üzere, ciddi seviyedeki ihlalleri yönetime veya tayin edilmiş temsilciye bildirmesi gerekir.

Denetim
Mali ve sosyal kanuni yükümlülüklere uyum açısından, kurumumuzun mali işlerimizin denetimine izin verilir.
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) & HACCP (Hazard Analysis of Critical Points) teamülleri temellinde, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve gıda güvenliği kontrol gereklerine uygunluğumuzun iç denetimini yaparız.

Bildirim
Şirketimizin büyüklüğüne dikkate alarak, genel müdür güvenilir kişi olarak hareket eder. Fakat istenirse, anonim olarak da şirket dışı taraflara başvurulabilir. 

Bilgi verenin Korunması
İş yerinde usulsüzlüğü duyuranlara karşı yapılan eylemler hoşgörü gösterilmez.

Sonuçlarına katlanma
Kanuni yükümlülüklerimizin denetlenmesi neticesinde uygunsuzlukların bulunması halinde, bunların araştıracağız. Bu uygunsuzlukları doğrulayan bulguların oluşması halinde, Gökbil bunlara dair cezai sonuçlara katlanacaktır.  

İş Ahlakı İlkelerine ihlali halinde, ihlalden sorumlu çalışana karşı, ilgili kanunlar çerçevesinde adli takibat veya disiplin tedbirleri de dahil olmak üzere, uygun cezalandırma sağlanacaktır. Displin tedbiri halinde, hukukun bize buyurduğu yönde, görevden azle dair seçim hakkı saklı kalmak üzere, davranırız. Hırsızlık, sahtekarlık, fiziksel şiddet ve tehditler mutlak suretle bildirilecektir.

Üçlü Sorumluluk & Çevre ve Güvenlik Politikası

Gökbil Nakliyat, dökme sıvı kimyasal ve gıda ürünlerinin taşıma ve depolamacılığında benimsemiş olduğu misyonu doğrultusunda, şimdiki ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak, gerek çalışanları gerekse de sosyal paydaşlarına faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini istisnasız temin etmek, üçlü sorumluluk kurallarını uygulamak amacından hareketle;

 • Ulusal ve uluslararası çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyacağını,
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler çerçevesinde taşıma şartlarına uygun ekipman ve araçlar kullanacağını ve bu ekipman ve araçları kullanan personelin alkol ve uyuşturucu kullanmayacağını, davranış temelli emniyet başta olmak üzere gerekli eğitim ve akreditasyonu sağlayacağını,
 • Müşteri gerekliliklerini karşılayacağını ve üçüncü şahısların, personelinin ve müşteri mal-mülklerinin korunmasını garanti altına alma yönünde azami mevcut olanakları kullanacağını,
 • Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlarken çevresel risklerin en aza indirgenmesi, enerji tasarrufunun sağlanması, kirliliğin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılmasının sağlanmasına katkıda bulunabilmek amacı ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında uygun donanıma sahip temizlik istasyonları ve temizlik yöntemleri kullanacağını,
 • Şirket çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacağını, çalışanlarına huzurlu ve güvenilir bir ortam teminine yönelik tüm gerekleri azami dikkatle gözeteceğini ve yerine getireceğini,
 • Şirketin üçlü sorumluluk, çevre ve güvenlik politikası ile ilgili olarak, tüm müşterileri, iş ortakları, servis sağlayıcıları, yasal otoriteler ve tüm sosyal paydaşları ile güvenlik ve çevre konusunda açık iletişim kuracağını ve sürekli geliştirilmesi yönünde çabalayacağını,
 • Gerek mevcut faaliyetleri dahilinde gerekse yeni faaliyet ve yatırımlarını gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği gereklerini sağlayacağını ve çevrenin korunmasına yönelik tüm gerekleri de azami dikkatle gözeteceğini ve yerine getireceğini,
 • Performans ve uygulamalara ait bilgilerin toplanıp raporlanarak kayıt altına alınacağını,
 • Yukarıda belirtilen maddelerin, aynı zamanda tüm servis sağlayıcıları da kapsayacak şekilde Gökbil’in tüm faaliyet ve hizmetlerinde uygulanacağını beyan eder.